+370 37 263495
info@emolus.lt

E-prekybos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo bei paslaugų užsakymo taisyklės (toliau „Taisyklės“), apibrėžia elektroninei prekybai taikomas nuostatas, Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau „Šalių“) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo būdus ir tvarką, „Šalių“ atsakomybę, asmens duomenų apsaugą ir kt. su prekių pirkimu – pardavimu bei paslaugų užsakymu emolus.lt elektroninėje parduotuvėje susijusias nuostatas. Pirkėjui jas patvirtinus (susipažinus su „Taisyklėmis“ ir pažymėjus laukelį „Sutinku su užsakymo taisyklėmis“) tampa teisiniu dokumentu, privalomu Šalims.

1.2. Pirkti prekes ir užsakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje emolus.lt turi teisę: visi juridiniai asmenys, jei jų veiksnumas nėra apribotas teismine tvarka; visi fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas neapribotas teisine tvarka; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys, jei jų veiksnumas nėra apribotas teismine tvarka; nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, jei turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias „Taisykles“, tuo pačiu patvirtina, kad jis pagal „Taisyklių“ 1.2 skirsnį turi teisę pirkti ir užsakyti paslaugas emolus.lt elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti „Taisykles“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome visus jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome laikydamiesi BDAR nuostatų. Jei kyla klausimų ar turite pastebėjimų dėl asmens duomenų apsaugos, susisiekime tel. nr.: +37037263495 arba el.paštu: info@emolus.lt.

2.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje emolus.lt, turi įrašyti pirkimo – pardavimo operacijai reikalingą informaciją. Pirkėjas, patvirtindamas šias „Taisykles“ sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti, prekių ar paslaugų pardavimo elektroninės parduotuvės emolus.lt.

2.3. Pardavėjas patvirtina, jog registracijos metu pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje emolus.lt tikslais, pardavėjo veiklos analizės tiesioginiams rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymu ir jo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ar paslaugas ir suformavęs pirkinių krepšelį, pasirinkęs apmokėjimo būdą bei užpildęs kontaktinę informaciją paspaudžia nuorodą „Siųsti užsakymą“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma emolus.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ar užsakyti paslaugas emolus.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su emolus.lt elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus numatytus 4.4 p.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu.

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir ji nebuvo naudojama, nepažeista apsauginė pakuotė.

4.5. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai bus grąžinti į pirkėjo atsiskaitomąją sąskaita per 14 dienų.

4.6. Atsisakius prekių pirkimo - pardavimo sutarties, nors ir tiekėjas tinkamai įvykdė šią sutartį, už transportavimo išlaidas pinigai negrąžinami.

4.7. Pirkėjas turi galimybę kilusį ginčą spręsti elektroniniu būdu. Tokią galimybę nuo 2016 m. vasario 15 d. suteikė Europos Komisijos, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, sukurta Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis emolus.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nuostatų, taip pat kitų elektroninėje parduotuvėje nurodytų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti, Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais Pardavėjas gali panaikinti Pirkėjo registraciją, informuodamas Pirkėją elektroniniu laišku ir nurodydamas priežastis.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą per 3 (tris) darbo dienas nuo sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui dienos.

6.3 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti prekių kainas bei visiškai nutraukti prekių tiekimą.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės emolus.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir saugoti Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse“ dėl asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, Taisyklių 9 skirsnyje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui kai kurių užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas) nuo atsisakymo gavimo dienos.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus 4.2. p. numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. p. numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekes per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Pinigai už transportavimo paslaugą negrąžinami.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje emolus.lt suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

8.2. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.

8.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas artimiausiame banko skyriuje, perveda pinigus į UAB "Emolus" banko sąskaitą.

8.4. Apmokėjimas grynais pinigais – tai mokėjimas už pristatytas prekes grynais pinigais kurjeriui, arba kai Pirkėjas atvyksta prekių atsiimti pas Pardavėją ir sumoka už prekes grynais pinigais.

8.5. Atsiskaitydamas Taisyklių 8.2, 8.3 ir 8.4 skirsniuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Šiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.2. skirsnyje numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedama formuoti prekių siunta ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.6. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, ir jas užsakius (Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju), Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama su užsakymu susijusi informacija, tokia kaip pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius (pristatymo mokesčius ir kiti.), su užsakymo pristatymu susijusi informacija bei kita naudinga informacija.

8.7.Užpildykite užsakymą, kontaktinius duomenis ir pasirinkus apmokėjimo būdą „Mokėjimas bankiniu pavedimu“, paspaudus užsakyti, Jūms bus suformuotas mokėjimas Paysera.lt mokėjimo sistemoje, kurioje, pasirinkę savo banką ar kitą mokėjimo būdą iš siūlomų, apmokėsite už prekes sau įprastu saugių būdu.

8.8. Patvirtinus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs vėl sugrįšite į Emolus.lt. parduotuvę. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės metu Emolus.lt perduoda tik mokėjimo informaciją mokėjimo įstaigai ir nekaupia jokių kitų duomenų. Grįžtant į internetinę parduotuvę Emolus.lt, jokie duomenys neperduodami.

8.9. Apie sėkmingai atliktą mokėjimą būsite informuoti el. paštu.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir kontaktinius telefonus.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos jo nurodytu adresu ir pagal kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas užsakydamas prekes, nurodo kitą pristatymo adresą (detalesnė informacija skyriuje „Kaip pirkti“), Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo adreso ar dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (prekes pristatantis kurjeris).

9.5. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir jų svorį, ir į tai, ar pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga. Užnešimo paslaugą būtina užsakyti, jei užsakoma prekė yra stambių gabaritų ar sunkesnė negu 30 kg. Jei užnešimo paslauga neužsakoma, tai užsakytas prekes kurjeris pristatys tik iki Jūsų namo.

Prekių pristatymo paslaugos per kurjerių tarnybą

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 2 kg - 3,93 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 5 kg - 4,58 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 10 kg - 6,21 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 20 kg - 7,85 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 31,5 kg - 10,47 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 50 kg - 13,74 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 75 kg - 16,68 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 100 kg - 21,6 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 200 kg - 28,47 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 300 kg - 38,28 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 400 kg - 46,47 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 500 kg - 53,00 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 700 kg - 66,40 EUR

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 1000 kg - 81,81 EUR

Pristatymas į Kuršių Neriją už papildomą mokestį +24,05 EUR

Siuntos pristatymas šeštadienį į 10 didžiausių miestų: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai, Tauragė.

+50% siuntai

Prekių pristatymo paslaugos per savitarnos terminalus bei Pickup taškus

Pristatymo mokestis, kai prekės svoris iki 20 kg ir pakuotės matmenys neviršyja 61 x 44 x 37 cm - 2,68 EUR

9.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais tiekimo terminais. Šie terminai yra preliminarūs be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Pirkėjas yra informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.7. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas (arba jo įgaliotas asmuo) privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ir kitus su siuntos perdavimu – priėmimu susijusius dokumentus. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ir kituose su siuntos perdavimu - priėmimu susijusiuose dokumentuose laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės prekių pažeidimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (sulamdyta, atplėšta, aplieta vandeniu ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos, netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų ir priėmus prekes, pasirašant jas lydinčius dokumentus, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų ir juos galima nustatyti prekių apžiūros metu, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Elektroninėje parduotuvėje emolus.lt parduodamų prekių bendrosios savybės nurodomos prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti tikrojo prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos nurodoma prekių aprašymuose.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

10.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudotis terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtu suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10.6. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama elektroninės parduotuvės taisyklių punkte nr. 11.6.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę Taisyklių 11.1 punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis, bei nurodyti grąžinimo priežastį. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keteuriolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 4.2 punkte numatyta tvarka.

11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, t.y. turi būti nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šio punkto reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios ji buvo pateikta Pirkėjui;
  • grąžinant prekę būtina pateikti įsigijimą įrodantį dokumentą bei garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu A.Stulginskio g. 41A, Kaunas LT-48313, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17:00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai pateikiami Taisyklių 9.5 punkte. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pasiimti iš Pirkėjo ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 dienų.

11.6. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR Cililiniu kodeksu.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pristatymo adreso formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei emolus.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės, naudodamiesi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Dėl žalos atsiradusius tiesioginius nuostolius kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai.

12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra elektroninėje parduotuvėje emolus.lt gali skelbti įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas nutraukti/panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užpildytose formose pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jų pagrindu kilusiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teisme, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

Loading...